Sprawy Majątkowe

Sprawy majątkowe

Sprawy majątkowe pomiędzy osobami pozostającymi we wspólnym pożyciu, zarówno w małżeństwie jak i w konkubinacie oraz sprawy majątkowe pomiędzy osobami, których wspólne pożycie ustało to dziedzina bardzo szeroka, zaś zakres problemów na tle majątkowym w tym zakresie jest ogromny.
Adwokaci członkowie DIVORTIUM prowadzą wszystkie rodzaje rodzinnych spraw majątkowych i posiadają w tym zakresie dużą wiedzę i szerokie doświadczenie. 

W trakcie trwania małżeństwa sprawy majątkowe dotyczyć mogą relacji finansowych pomiędzy małżonkami, pomiędzy małżonkami i osobami trzecimi (wierzycielami lub dłużnikami małżonków lub jednego z nich) oraz pomiędzy małżonkami i ich wspólnymi małoletnimi lub pełnoletnimi dziećmi.  Sprawy majątkowe obejmują np. zarządzanie majątkiem wspólnym przez małżonków, świadczenie pomocy finansowej przez jednego z małżonków na rzecz drugiego lub zaspakajanie potrzeb rodziny i wspólnych małoletnich dzieci (alimentacja), pozostawanie we wspólności małżeńskiej majątkowej lub ustanawianie rozdzielności majątkowej. Przy pomocy adwokata Klient  podejmuje decyzję, jakie z możliwych rozwiązań prawnych będzie dla jego spraw majątkowych najlepsze.

Po ustaniu wspólności małżeńskiej majątkowej, czy to na skutek jej ustanowienia przez małżonków, czy na skutek orzeczenia sądowego (np. orzeczenia o rozwodzie lub separacji) sprawy majątkowe to najczęściej sprawy o podział majątku zgromadzonego w trakcie trwania małżeństwa.
Po rozstaniu osób pozostających we wspólnym pożyciu często prowadzone przez adwokatów członków DIVORTIUM są sprawy o rozliczenie konkubinatu, który w polskim systemie prawnym nie jest instytucją ustawową.
  

Kancelarie Prawa Rodzinnego Divortium. Wszelkie prawa zastrzeżone (c) 2010. Projekt i reazlizacja Roszak & Fruart Studio