Rozwody

Uwagi ogólne


Rozwody są szczególnymi rodzajami spraw, w których  zrozumienie sytuacji Klienta oraz udzielenie mu pomocy wymagają od adwokata wyjątkowych umiejętności, nie tylko merytorycznych oraz doświadczenia.
Instytucja rozwodu uregulowana w przepisach kodeksu rodzinnego i opiekuńczego ma na celu rozwiązanie związków faktycznie martwych, w których małżonkowie nie wykonują obowiązków wspólnego pożycia, wzajemnej pomocy oraz współdziałania. Rozwód jest „złem koniecznym”, gdy zanika  wspólnota małżeństwa, gdy małżeństwo w rzeczywistości nie istnieje i nie ma szansy na jego dalsze funkcjonowanie.
Pomoc adwokata w sytuacji, gdy rozpada się małżeństwo może się okazać niezbędna już na etapie ustalenia czy przeprowadzenie postępowania rozwodowego jest rzeczywiście konieczne, czy wystarczającym nie będzie orzeczenie separacji prawnej małżonków oraz jakie stanowisko zająć należy w ewentualnym postępowaniu sądowym w sprawie o rozwód lub o separację,  z jakimi wystąpić roszczeniami i w jaki sposób ich dowodzić. Nierzadko w postępowaniach  w sprawach o rozwód lub o separację uzasadnionym jest przeprowadzenie mediacji, która doprowadzić może do pojednania małżonków.    
Adwokaci członkowie DIVORTIUM postrzegają swoją rolę w takich sprawach jako rolę nie tylko doradcy prawnego, ale również osoby, której zaufać można w trudnej życiowej sytuacji i której powiedzieć można, to o czym mówić trudno.

Kiedy możliwe jest orzeczenie rozwodu, a kiedy rozwód nie jest dopuszczalny. 


Orzeczenie rozwodu jest możliwe, gdy sąd ustali, że pożycie małżeńskie uległo zupełnemu i trwałemu rozkładowi z jednej strony, zaś z drugiej, że nie zachodzą tzw. przesłanki negatywne rozwodu, wykluczające go, choćby rozkład pożycia był zupełny i trwały.
Rozwód nie jest dopuszczalny, gdy wskutek niego miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci, orzeczenie rozwodu z innych względów byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego oraz gdy rozwodu żąda małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia, a drugi małżonek nie wyraża zgody na rozwód, przy czym odmowa zgody na rozwód nie jest w danych okolicznościach sprzeczna za sadami współżycia społecznego.

Środki dowodowe


Wskazane przesłanki rozwodu, zarówno pozytywne jak i negatywne  mogą być dowodzone w toku postępowania sądowego wszelkimi dopuszczalnymi przez kodeks postępowania cywilnego dowodami,  w szczególności dowodem z opinii biegłych, w tym z opinii Rodzinnego Ośrodka Diagnostyczno - Konsultacyjnego, dowodami z zeznań świadków czy przesłuchania stron, dowodami z dokumentów, filmów, fotokopii, fotografii, płyt lub taśm dźwiękowych i innych przyrządów utrwalających albo przenoszących obrazy lub dźwięki. Umiejętność prowadzenia postępowań dowodowych w sprawach o rozwód to domena adwokatów członków DIVORTIUM.
Kancelarie Prawa Rodzinnego Divortium. Wszelkie prawa zastrzeżone (c) 2010. Projekt i reazlizacja Roszak & Fruart Studio